Voor het ministerie van IenW is de onderzoeker verplicht na voltooiing van de werkzaamheden die vallen onder de IenW vergunning voor het einde van het kalenderjaar een verslag in te dienen over de resultaten van de werkzaamheden. Hiertoe dient het rapportageformulier te worden gebruikt zoals dat is vastgelegd in de beschikking 2003/701/EG Externe link van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 september 2003 (PbEUL254). Dit document is de Nederlandse versie voor het eindrapportageformulier toegespitst voor gentherapie.