Verschillende instanties moeten een oordeel geven over een gentherapieonderzoek bij mensen.

De instanties hebben daarvoor verschillende procedures, gebaseerd op verschillende wet- en regelgeving. Om zo snel mogelijk resultaat te kunnen boeken, werd bij het instellen van het Loket Gentherapie als belangrijke randvoorwaarde meegegeven om te blijven binnen bestaande wet- en regelgeving. In vrijwel alle gevallen is die namelijk gebaseerd op Europese wet- en regelgeving. Het wijzigen daarvan, indien haalbaar, zou meerdere jaren in beslag nemen. De leidraad neemt dus die bestaande verschillende procedures als uitgangspunt, maar er zijn ook afspraken gemaakt tussen de betrokken instanties hoe er meer samenwerking en afstemming kan komen. Hiermee wordt beoogd om het voor de onderzoeker eenvoudiger en duidelijker te maken.

Op de volgende pagina's wordt eerst beschreven hoe die samenwerking en afstemming is ingericht, vervolgens worden de afzonderlijke procedures beschreven, zowel schematisch als met korte toelichting op de verschillende stappen.

De beslissingen van CCMO, de Ministers van VWS en IenW staan formeel los van elkaar, de drie instanties behouden ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Maar door synchroniseren van de procedures kunnen de instanties wel kennis nemen van ieders standpunt en tegenstrijdige beslissingen voorkomen dan wel verklaren aan de onderzoeker. Om deze reden, en om het geheel voor de onderzoeker transparanter en eenvoudiger te maken, is een aantal verbeteringen aangebracht:

  • Aanvraagformulieren waarin overlap van gevraagde gegevens is teruggebracht.
  • Onderlinge distributie van de aanvraagformulieren van het Loket Gentherapie naar alle betrokken instanties.
  • Alle instanties wijzen per aanvraag een vaste ‘case manager’ aan. Deze zijn samen verantwoordelijk voor onderlinge afstemming gedurende de verschillende procedures, inclusief de mogelijkheid om bijeenkomsten van commissies bij te wonen als toehoorder.