In het vooroverleg wordt de conceptaanvraag door de betreffende instanties besproken.

De conceptaanvraag (deel A aanvraagformulier) wordt door enkele leden van de COGEM Commissie Genetische Modificatie (Commissie Genetische Modificatie) en beoordelingsmedewerkers van Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme) becommentarieerd.

De CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) en COGEM beschouwen een vooroverleg niet als een voorbeoordeling van het conceptdossier Het vooroverleg met de commissieleden is vooral bedoeld om onderzoekers die in de voorbereidingsfase van het onderzoeksdossier zitten de kans te geven om van gedachten te wisselen over onder andere de gegevens uit de preklinische proefdierstudies, de onderzoeksopzet, de gebruikte vectoren, de productiemethoden, de kwaliteitscontroles, de validatie van de veiligheidstesten, de systematische (milieu)risicoanalyse of andere relevante zaken. Daarnaast dient het overleg om vragen van de indieners te beantwoorden en knelpunten te bespreken voordat het dossier officieel ingediend kan worden.

In de praktijk betekent dit dat het aanvraagformulier stap-voor-stap doorgenomen wordt en wordt aangegeven waar de informatie tekort schiet voor een volledige risicoanalyse of waar onduidelijkheden zijn. De onderzoeker is niet verplicht hier meteen op in te gaan, maar kan deze punten meenemen als voorbereiding op de officiële indiening. Alle documenten die door de onderzoeker voor het vooroverleg worden ingediend, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Lees verder