Brief van Minister IenW aan de Tweede Kamer over de voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie. Die problematiek is urgent en met voortvarendheid heeft de Minister, in samenwerking met de veldpartijen, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de betrokken departementen (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en EZK) een maatregelenpakket tot stand gebracht dat momenteel wordt uitgevoerd. Deze brief is volgend op de brief van 20 juni 2019 aan de Tweede Kamer en overeenkomstig de motie Weverling (VVD).

Download Brief van 14 oktober 2019