Om het functioneren van het Loket Gentherapie te verbeteren heeft het Loket Gentherapie in juni 2014 een enquête gehouden onder alle contacten van het Loket Gentherapie. De resultaten van deze enquête worden hieronder weergegeven.

Het Loket Gentherapie heeft in totaal 167 contacten uitgenodigd om de enquête in te vullen. De enquête heeft vier maanden gelopen waarbij drie herinneringsmails zijn verstuurd. Uiteindelijk zijn er 40 reacties ontvangen (respons rate = 24%). De helft van de respondenten is werkzaam in een academisch ziekenhuis, terwijl de rest evenredig verdeeld is over universiteiten, ziekenhuizen, farmaceutisch bedrijven en contract research organizations (CRO’s). Ruim 42% (17) van de respondenten heeft in het verleden een aanvraag voor een klinische studie ingediend via Loket Gentherapie.

Tevredenheid Loket Gentherapie

Van de respondenten zijn de meesten (> 80%) tevreden tot zeer tevreden over de bereikbaarheid en dienstverlening van het Loket Gentherapie. Op de vraag of het Loket Gentherapie een 
meerwaarde heeft voor klinisch gentherapie-onderzoek in Nederland antwoordde 81% (22 van de 28 respondenten) hier positief op.  Daarbij vindt de helft van de respondenten dat het Loket Gentherapie ook een meerwaarde heeft als organisator van een gezamenlijk vooroverleg, als centraal indieningsloket dat aanvragen doorstuurt naar de betrokken instanties, en voor de stroomlijning van de verschillende procedures.

Centrale indiening

Bijna 75% (20 van de 27 respondenten) geeft er de voorkeur aan om aanvragen centraal in te dienen bij het Loket Gentherapie, terwijl 5 respondenten een voorkeur hebben om aanvragen rechtstreeks in te dienen bij elk van de beoordelende instanties. Hiervan zijn 3 respondenten die al eerder een aanvraag via het Loket Gentherapie hebben ingediend en alle drie zijn werkzaam in een (academisch) ziekenhuis.

Website en leidraad

Van de 36 respondenten is 72% bekend met zowel de website als de leidraad van het Loket Gentherapie. Bijna 20% (7 van de 36 respondenten) was met een van beide producten niet bekend. Ongeveer 80% van de respondenten (25) is tevreden of zeer tevreden over de informatie en vindbaarheid hiervan op de website en in de leidraad van Loket Gentherapie.  De website en de leidraad geven een goed beeld weer van de rol van Loket Gentherapie en geven ook voldoende inzicht in de te volgen procedures (85% van de respondenten).

Vooroverleg

Ongeveer 30% (11 van de 35 respondenten) heeft in het verleden deelgenomen aan een vooroverleg. Van deze 11 respondenten is 90% tevreden tot zeer tevreden over de inhoudelijke discussie tijdens het vooroverleg.  Daarbij geven 8 respondenten aan dat het vooroverleg hen geholpen heeft bij het indienen van de aanvraag.

Beoordelingsprocedures

Voor bijna 80% (27 van de 34 respondenten) is het onderscheid tussen de verschillende beoordelingsprocedures voldoende duidelijk.  De transparantie van de beoordelingsprocedures en termijnen is voldoende duidelijk voor ruim 65% van de respondenten, maar een veel gemaakte opmerking is dat de positie van Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme), COGEM Commissie Genetische Modificatie (Commissie Genetische Modificatie) en Loket Gentherapie niet even duidelijk is. Slechts de helft van de respondenten (17 van de 33 respondenten) is tevreden over de procedures ten aanzien van de milieurisicobeoordeling. Een veel voorkomende opmerking is dat de procedure veel te lang en te traag is. Van de 12 respondenten die eerder een aanvraag bij de CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) hebben ingediend is het voor ruim 90% voldoende duidelijk welke documenten aangeleverd moeten worden. Zo’n 75% (12 van de 16 respondenten) is tevreden over de procedures ten aanzien van de medisch-ethische beoordeling.

Tot slot

Uit de enquête blijkt dat de zichtbaarheid van het Loket Gentherapie goed is en dat de voorkeur uitgaat naar het centraal indienen van aanvragen via het Loket Gentherapie. De positie van de verschillende instanties en het Loket Gentherapie moet echter duidelijker neergezet worden. Tevens is het voor aanvragers niet altijd helder wanneer documenten centraal via het Loket Gentherapie ingediend moeten worden, aangezien sommige indieningen direct bij de betreffende instanties moeten worden gedaan. Een veelgemaakte opmerking is dat de lengte van de procedure van de milieurisicobeoordeling te lang is. 
Het Loket Gentherapie zal alle gemaakte opmerkingen en suggesties zorgvuldig bestuderen en met passende verbeteringen komen voor zover dit binnen de mogelijkheden van het Loket Gentherapie ligt. De resultaten van de enquête zullen ook gedeeld worden met de betrokken beoordelende en adviserende instanties.