Per 1 juli 2019 hoeft u na ontvangst van een vergunning niet meer 6 weken te wachten voordat u mag starten met de vergunde activiteiten. Alleen de wachttermijn van 6 weken vervalt. Andere voorwaarden voor het mogen starten, zoals het indienen van een Beschrijving van Voorgenomen Werkzaamheden (BVW beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden (beschrijving van de voorgenomen werkzaamheden)) voor introductie in het milieu, wijzigen niet. De mogelijkheden voor bezwaar, beroep en het indienen van een voorlopige voorziening blijven ook ongewijzigd.

Aanleiding voor deze wijzigingen
In artikel 20.3 van de Wet milieubeheer is als hoofdregel opgenomen dat besluiten pas in werking treden nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift (of beroepschrift) afloopt. In de praktijk betekent dit dat een vergunning pas na zes weken in werking treedt en dat u dus zes weken moet wachten voordat u gebruik kan maken van uw vergunning. Voor ggo’s is deze situatie niet in lijn met Richtlijn 2009/41 (ingeperkt gebruik) en Richtlijn 2001/18 (introductie in het milieu en marktaanvragen) die uitgaan van een directe inwerkingtreding. Het Besluit ggo is gebaseerd op de Wet milieubeheer. Daarom is in juli 2018 een wijzigingsbesluit gepubliceerd waarin de strijdigheid met de richtlijnen is opgeheven. In dit wijzigingsbesluit zijn de beschikkingen aangewezen waarvoor de wachttermijn is opgeheven.