Wijzigingen IenW

Hieronder volgen procedures die betrekking hebben op wijzigingen die beoordeeld moeten worden door IenW.

Type wijzigingen

Veranderingen in de vergunning kunnen via een meldingsprocedure of wijzigingsprocedure worden ingediend:

  • Een melding geldt voor veranderingen die geen gevolgen hebben voor de uitgevoerde milieurisicobeoordeling.
  • Een wijziging geldt voor veranderingen die geen significante gevolgen hebben voor de uitgevoerde milieurisicobeoordeling.

Indien de verandering wel significante gevolgen heeft voor de uitgevoerde milieurisicobeoordeling dan dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.

Wijze van indienen

Er is geen specifiek aanvraagformulier voor het doen van een melding of wijziging. Een melding of wijziging kan in principe als brief worden ingediend. Daarbij dient wel alle informatie geleverd te worden die noodzakelijk is voor de beoordeling van de melding of wijziging. Bij het indienen van een wijziging moet worden aangegeven hoe deze past binnen de risicobeoordeling van de vergunning (inclusief de oorspronkelijke aanvraag).

Termijn behandeling

De beslistermijn van een wijziging bedraagt acht weken. Voor een melding geldt dat na de schriftelijk ingediende melding een wachttermijn is van vijf werkdagen gerekend vanaf de dag waarop de ontvangstbevestiging door de vergunninghouder is ontvangen, alvorens met de gemelde werkzaamheden mag worden begonnen. Deze wachttermijn biedt de minister de gelegenheid om te beoordelen of de melding aan alle vereisten voldoet. Indien de wachttijd is verstreken en de minister geen reactie heeft gestuurd, geldt de oorspronkelijke vergunning ook voor de veranderingen die zijn gemeld.