De Commissie Genetische Modificatie (COGEMCommissie Genetische Modificatie ) heeft tot taak de Minister van IenW op diens verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de risico’s van genetisch gemodificeerde organismen (ggoGenetisch Gemodificeerd Organisme ’s) voor mens en milieu.

Hierbij adviseert de COGEM over de risico’s van vervaardiging en toepassingen van ggo’s, en over de veiligheidsmaatregelen die daarbij genomen moeten worden ter bescherming van mens en milieu. De COGEM adviseert bij gentherapie aanvragen niet over de mogelijke risico's voor de patiënt. De commissie adviseert betreffende de risico's van besmetting en verspreiding van het ggo voor behandelend personeel, familieleden en derden. Verder heeft de COGEM tot taak de betrokken ministers te informeren over ethische en maatschappelijke aspecten van handelingen met ggo’s. Bij vergunningaanvragen voor introductie in het milieu van ggo’s (waaronder gentherapie) vraagt de minister van IenW in de meeste gevallen in de ontwerpbeschikkingsfase advies aan de COGEM. De taak van de COGEM is vastgelegd in de Wet milieubeheer en verder omschreven in de Integrale Nota Biotechnologie (INBIntegrale Nota Biotechnologie ).