De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft tot taak de Minister van IenW op diens verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de risico’s van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) voor mens en milieu.

Hierbij adviseert de COGEM Commissie Genetische Modificatie (Commissie Genetische Modificatie) over de risico’s van vervaardiging en toepassingen van ggo’s, en over de veiligheidsmaatregelen die daarbij genomen moeten worden ter bescherming van mens en milieu. De COGEM adviseert bij gentherapie aanvragen niet over de mogelijke risico's voor de patiënt. De commissie adviseert betreffende de risico's van besmetting en verspreiding van het ggo. Daarnaast heeft de COGEM tot taak de betrokken ministers te informeren over ethische en maatschappelijke aspecten van handelingen met ggo’s. Bij vergunningaanvragen voor introductie in het milieu van ggo’s (waaronder gentherapie) vraagt de minister van IenW in de ontwerpbeschikkingsfase advies aan de COGEM. De taak van de COGEM is vastgelegd in de Wet milieubeheer.