Het aanvragen van studies met naakt DNA kent twee procedures voor de vergunningverlening door het Ministerie van IenW: de vereenvoudigde procedure en de reguliere procedure.

U kunt zelf bepalen welke procedure voor uw aanvraag gevolgd moet worden door het doorlopen van een vijftal vragen.

Bepaal hier uw procedure voor naakt DNA

Vereenvoudigde procedure

Een klinische studie met naakt DNA komt in aanmerking voor een vereenvoudigde procedure indien aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Er dient, onder andere, sprake te zijn van plasmide DNA zonder virale sequenties. Een aantal veel toegepaste virale sequenties zijn uitgezonderd.

Voordelen:

  • kort en eenvoudig ggo-aanvraagformulier;
  • een door de Minister opgestelde algemene milieurisicobeoordeling;
  • eenvoudiger doorloop van de procedure (wettelijke termijnen van ter inzage legging blijven wel gelden);
  • diverse wijzigingen van de werkzaamheden kunnen snel via een melding doorgevoerd worden en hoeven niet ter inzage gelegd te worden, zolang deze wijzigingen binnen de kaders van de vereenvoudigde procedure vallen.  

Meer informatie over de voordelen en voorwaarden van de vereenvoudigde procedure.

Reguliere procedure

Indien de toepassing van het naakte DNA niet aan de voorwaarden voor een vereenvoudigde procedure voldoet, dient de reguliere procedure doorlopen te worden. Meer informatie over de voorwaarden van de reguliere procedure.