Als er in uw organisatie al een MVF milieuveiligheidsfunctionaris (milieuveiligheidsfunctionaris) aanwezig is, kan deze u nuttig advies en tips geven vanaf het moment dat u uw aanvraag wilt gaan vormgeven. Voor een vergunning die door het ministerie van IenW afgegeven wordt, geldt dat de organisatie een MVF aangesteld heeft die toeziet op de werkzaamheden.

Veel instellingen hebben al een milieuveiligheidsfunctionaris (MVF). Vaak is deze MVF tevens de Biologische Veiligheidsfunctionaris (BVF Biologische Veiligheidsfunctionaris (Biologische Veiligheidsfunctionaris)) binnen de organisatie. De BVF houdt zich bezig met ggo-werkzaamheden in ingeperkte laboratoria (ingeperkt gebruik) vallend onder een IG-vergunning, terwijl de MVF zich bezig houdt met klinische studies waarbij een ggo doelbewust in het milieu wordt geïntroduceerd (introductie in het milieu) vallend onder een IM-vergunning.

De MVF kan u in het traject voorafgaand aan het indienen van de aanvraag adviseren bij het invullen van het aanvraagformulier. Op deze manier kan de vergunning zo breed en duidelijk mogelijk, en bij uw organisatie passend, worden aangevraagd. De MVF moet de aanvraag mede ondertekenen. 
De MVF kan ook aanwezig zijn bij het vooroverleg en u helpen de adviezen en vragen betreffende de biologische veiligheid, voortvloeiend uit dit overleg, te verwerken. Na het indienen van de aanvraag kunnen er nog aanvullende vragen volgen, die in samenwerking met de MVF beantwoordt kunnen worden. Tevens kan de MVF een indicatie geven over de lengte van de aanvraagprocedure.

MVF eisen en toelating

Het Besluit ggo bepaalt dat bij alle werkzaamheden die onder een introductie in het milieuvergunning worden uitgevoerd, het noodzakelijk is dat hierop wordt toegezien door een milieuveiligheidsfunctionaris (MVF). Deze functionaris moet toegelaten worden door de Staatssecretaris van IenW. 

De wettelijke basis, de eisen aan een MVF, de taken en de toelatingsprocedure staan beschreven op de website van Bureau GGO. De MVF aanvraag stuurt u rechtstreeks naar Bureau GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme). Hier kunt u ook terecht bij vragen over de toelatingsprocedures.

Om een vergunningaanvraag (deel A van het aanvraagformulier) te kunnen indienen dient er een MVF aangesteld te zijn bij uw organisatie. Als uw organisatie nog geen MVF heeft ten tijde van de voorbereidingsfase van de aanvraag kunt u alvast beginnen met een medewerker op te (laten) leiden en zich als MVF aan te melden voor toelating.