CCMO Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) aanvraag

Voor studies die zijn ingediend onder Regulation (EU Europese unie (Europese unie)) No 536/2014 (CTR) geldt dat informatie openbaar wordt gemaakt via het EU-webportaal (CTIS). Beslisregels bepalen wanneer wat gepubliceerd wordt. Zie hiervoor de CCMO website: Transparantievoorschriften.

 

GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme) aanvraag

Het aanvraagformulier is openbaar, maar bepaalde informatie kan op een beperkt aantal gronden vertrouwelijk worden gehouden als er een gemotiveerd verzoek wordt gedaan en er een openbare samenvatting is voor de vertrouwelijk te houden informatie.

Kunnen gegevens die zijn opgenomen in het ggo- aanvraagformulier vertrouwelijk worden gehouden? 

Ja, op een beperkt aantal gronden kunnen gegevens, die zijn opgenomen in een aanvraag om een IenW vergunning, vertrouwelijk worden gehouden. Het Europese en Nederlandse beleid is erop gericht om derden een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen van de aanvraag en de daaraan verbonden aspecten. Een van de belangrijkste punten is dat de risicoanalyse navolgbaar moet zijn voor het publiek op basis van openbare informatie. Het gevolg hiervan is dat er wordt getracht om in samenspraak met de aanvrager de hoeveelheid vertrouwelijke informatie tot een minimum te beperken. Tevens dienen deze gegevens en de aanlevering van de gegevens wel aan een aantal criteria te voldoen.

Gegevens die in geen geval vertrouwelijk mogen blijven

Artikel 25 van richtlijn 2001/18/EG stelt onder meer dat in geen geval vertrouwelijk mag blijven de algemene beschrijving van het genetische gemodificeerde organisme en de milieurisicobeoordeling. Het aanvraagformulier en de milieurisicobeoordeling moeten zelfstandig leesbaar zijn. Hierin kan geen vertrouwelijke informatie worden opgenomen en hierin kan ook niet worden verwezen naar vertrouwelijke informatie. De vertrouwelijke informatie moet in een aparte bijlage geleverd worden en in de aanvraag zelf dient een openbare omschrijving van deze informatie gegeven te worden. De volgende gegevens kunnen niet vertrouwelijk blijven:

  • Naam en adres kennisgever.
  • De algemene karakteristieken van de ggo’s. (De volgende gegevens kunnen wel vertrouwelijk worden gehouden: stam aanduiding (er moet dan wel een omschrijving van de relevante eigenschappen van de stam zijn), gennaam indien het een nieuwe toepassing van een bekend gen betreft, exacte basepaar samenstelling van een gen, exacte modificatie van een gen (zolang de functie van de modificatie wordt gegeven).
  • Doel van de introductie en beoogde toepassingen. (Voorziene toepassingen die niet onder de huidige vergunningaanvraag worden gevat kunnen vertrouwelijk worden gehouden).
  • De plaats van introductie, methoden en plannen voor monitoring van het ggo of de ggo’s en noodmaatregelen.
  • Milieurisicobeoordeling. De complete risicoanalyse en het risicomanagement voorstel van de aanvrager dient openbaar te zijn. Gegevens die tijdens deze analyse van belang zijn (bv. route van toediening van een ggo, wijze van introductie, inactivatie van materiaal dat ggo’s bevat etc) kunnen niet vertrouwelijk gehouden worden. Wel zal vaak een algemene beschrijving voor het openbare dossier voldoende zijn, details van proefopzet ed van bepaalde testen zijn niet noodzakelijk.

Mag in het ggo-aanvraagformulier verwezen worden naar vertrouwelijke documenten?

Nee, in het ggo-aanvraagformulier kan niet verwezen worden naar vertrouwelijke documenten zoals het Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD Investigational Medicinal Product Dossier (Investigational Medicinal Product Dossier)) of het klinisch protocol. Het aanvraagformulier maakt deel uit van de milieurisicoanalyse en dient openbaar te zijn. Er kan enerzijds gekozen worden om de vertrouwelijke documenten openbaar te maken. Anderzijds kunnen de betreffende documenten vertrouwelijk gehouden worden waarbij als vervanging van de verwijzing in het aanvraagformulier een publieke samenvatting geleverd wordt. De publieke samenvatting moet ingaan op de voor de milieurisicobeoordeling relevante elementen.

Verzoek om vertrouwelijkheid en de gronden daarvoor

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan informatie alleen vertrouwelijk houden als:

  • aan hem daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek wordt gedaan, en
  • een door hem goedgekeurde tweede tekst wordt overgelegd, waarin de betreffende informatie niet voorkomt of waaruit die informatie niet kan worden afgeleid.

Voor introductie in het milieu is van belang dat de Minister van deze bevoegdheid slechts gebruik kan maken voor zover de openbaarmaking van die informatie een nadelige invloed kan hebben op de concurrentiepositie (bedrijfsgeheimen).

De gronden voor deze afweging zijn voor introductie in het milieu artikel 25, tweede lid, van Richtlijn 2001/18 in samenhang met artikel 19.3 van de Wet milieubeheer en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Voor introductie in het milieu vergunningaanvragen met genetisch gemodificeerd organismen wordt de Europese richtlijn 2001/18/EG gevolgd zoals geïmplementeerd  in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013. Volgens artikel 9 van deze richtlijn dient het publiek in de gelegenheid gesteld te worden hun mening te geven over de voorgenomen werkzaamheden. De te volgen procedure voor introductie in het milieu vergunningaanvragen is gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht (de uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Middels deze procedure heeft een ieder  de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbeschikking. Hiervoor wordt het dossier en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd (openbaar gemaakt), behalve die delen van het dossier die door de aanvrager zijn aangemerkt als vertrouwelijke informatie. 

Het is aan te bevelen om vóór het indienen van een dergelijk verzoek contact op te nemen met Bureau GGO. Wanneer het vertrouwelijk houden van informatie niet mogelijk is, zal in overleg worden getreden met de aanvrager voor het vinden van een oplossing.

Toegang tot vertrouwelijke gegevens

De vertrouwelijke informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers betrokken bij de uitvoering van het Besluit ggo en de leden van de COGEM Commissie Genetische Modificatie (Commissie Genetische Modificatie) en in voorkomende gevallen de bestuursrechter. Een aanvrager kan gemotiveerd verzoeken om vertrouwelijke informatie niet te verstrekken aan bepaalde COGEM leden.

Artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en uit dien hoofde toegang heeft tot informatie waarvan hij redelijkerwijs kan aannemen dat deze een vertrouwelijk karakter heeft, deze informatie geheim dient te houden. Hierop wordt uitgezonderd de informatie die ten gevolge van verplichtingen openbaar gemaakt dient te worden. De vertrouwelijkheid van de informatie eindigt op het moment dat de aanvrager deze informatie publiceert. De aanvrager dient een dergelijke publicatie te melden aan de Minister.

Lees verder