Bij het aanvraagformulier deel A zit een aantal onderdelen die hieronder worden toegelicht.

Conclusies van mogelijke milieueffecten

In Bijlage II, onder D1 van de Richtlijn 2001/18/EC zijn een aantal punten opgesomd die, waar passend, dienen als basis voor de conclusies over de mogelijke milieueffecten van de voorgenomen introductie van de GGOGenetisch Gemodificeerd Organisme ’s in het milieu. Al deze punten komen staan in Deel A (Conclusies van mogelijke milieueffecten) van het aanvraagformulier en moeten in de risicoanalyse in beschouwing worden genomen. Een samenvatting van de conclusies van de mogelijke milieueffecten moet voor elk van de genoemde punten in deze bijlage ingevuld worden.

Algemene (persoons) gegevens (vertrouwelijk deel)

De specifieke persoonsgegevens van de contactpersoon en milieuveiligheidsfunctionaris dienen te worden aangeleverd door middel van het verplichte deel 'Algemene (persoons) gegevens'. In deze bijlage aangeleverde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en dus niet aan het publiek kenbaar gemaakt worden uit oogpunt van de Wet bescherming persoonsgegevens.

SNIFSummary Notification Information Format  B Formulier

In het kader van de Europese kennisgevingsprocedure moet een Summary Notification Information Format (SNIF) worden ingevuld. In artikel 11 van Richtlijn 2001/18/EC is opgenomen dat er informatie uitwisseling is tussen de bevoegde instanties en de Europese Commissie. Dit houdt in dat de bevoegde instanties een samenvatting van het aanvraagformulier (SNIF formulier) naar de Commissie moeten zenden. Het SNIF formulier wordt op de website (http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/) van het Joint Research Centre van de Europese Commissie gepubliceerd. Andere lidstaten kunnen hier binnen 30 dagen op reageren. Tevens kan op verzoek van een lidstaat een afschrift van het volledige dossier opgevraagd worden.

Het betreffende SNIF B (‘other GMO’) formulier kan gedownload worden samen met het aanvraagformulier of apart via de website van het Joint Research Centre (http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/). Voorbeelden van eerder ingevulde SNIFs zijn eveneens op deze website te vinden.

Het SNIF formulier moet in het Engels worden ingevuld en dient in Word-format elektronisch aangeleverd te worden aan Bureau GGO via het Loket Gentherapie.