Centraal in deel A van het aanvraagformulier staat de milieurisicobeoordeling (Environmental Risk Assessment, ERA).

De risicobeoordeling moet worden uitgevoerd voor ieder afzonderlijk GGOwaarop de aanvraag betrekking heeft, en indien van toepassing, ook voor combinaties van de GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)’s. In de risicobeoordeling moeten de effecten van de GGO's in beschouwing worden genomen die voortvloeien uit interacties van de GGO’s onderling en in het/de milieu(s) waarin zij door de in de aanvraag beschreven introductie terecht (kunnen) komen; het gaat hierbij om effecten die betrekking hebben op de veiligheid van mens en milieu. In het aanvraagformulier staan aspecten beschreven die in ieder geval in beschouwing genomen moeten worden.

De stappen van een milieurisicobeoordeling staan beschreven in Bijlage II van de Richtlijn 2001/18/EC en het hierbij behorend richtsnoer (2002/623/EG) van de Europese Commissie. Bij de risicobeoordeling dienen zowel directe, indirecte, onmiddellijke en vertraagde effecten van het GGO op mens en milieu in beschouwing te worden genomen. Een milieurisicobeoordeling omvat de volgende onderdelen, die in de aangegeven volgorde volledig moeten worden behandeld:

  1. Inventarisatie van de mogelijke negatieve effecten die kunnen optreden;
  2. Evaluatie van de mogelijke gevolgen van elk schadelijk effect, indien dit optreedt
  3. Evaluatie van de waarschijnlijkheid van het optreden van elk mogelijk schadelijk effect;
  4. Op basis van de voorgaande stappen: een evaluatie van de risico's, en een inschatting van de ernst van die risico's. Bij de inschatting van de ernst kan een vergelijking worden gemaakt met de ernst die wordt toegekend aan vergelijkbare risico's, bijvoorbeeld in vergelijkbare situaties waarbij vergelijkbare effecten optreden met niet-GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)'s ('baseline principe').
  5. Indien in stap 4 de conclusie wordt getrokken dat het risico niet verwaarloosbaar klein is, moet worden nagegaan welke risicobeheersingmaatregelen (bijvoorbeeld het afplakken van een injectiewond) kunnen worden toegepast om de risico's doelmatig terug te dringen;
  6. Eindconclusie van de risicobeoordeling waarin wordt aangegeven welke risicobeheersingmaatregelen zullen worden voorgeschreven, en een conclusie wordt getrokken over de aanvaardbaarheid van de risico's, bij toepassing van de beschreven risicobeheersingmaatregelen. 

Conclusies van mogelijke milieueffecten

In Bijlage II, onder D1 van de Richtlijn 2001/18/EC wordt een aantal punten opgesomd die, waar passend, dienen als basis voor de conclusies over de mogelijke milieueffecten van de voorgenomen introductie van de GGO Genetisch Gemodificeerd Organisme (Genetisch Gemodificeerd Organisme)’s in het milieu. Al deze punten komen staan in Deel A (Conclusies van mogelijke milieueffecten) van het aanvraagformulier en moeten in de risicoanalyse in beschouwing worden genomen. Een samenvatting van de conclusies van de mogelijke milieueffecten moet voor elk van de genoemde punten in deze bijlage ingevuld worden.